Kérje Ön is a nyugdíjakkal kapcsolatos hírlevelünket!

Hírlevelünk küldését bármikor megszüntetheti.

Méltányossági nyugdíj - Méltányossági kérelem nyugdíjemeléshez
2011. augusztus 29. hétfő, 20:40

Milyen ellátások és kedvezmények állapíthatók meg kivételes méltányosságból? Méltányosságból kerülhet sor például kivételes nyugellátás megállapítására, a folyósított nyugellátás összegének emelésére, illetve egyszeri nyugdíj segély engedélyezésére.

Kivételes nyugellátás, nyugdíjemelés, illetve egyszeri segély engedélyezésére az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján történik.

Kivételes nyugellátás megállapítására azonban csak a törvényes ellátásra való jogosultság iránti igény jogerős elutasítását követően kerülhet sor.  A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét.

Az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy, a rokkant vagy az árva részére kivételes nyugellátás, a rehabilitációs járadékra való jogosultság megállapításához szükséges feltételeknek megfelelő személy részére kivételes rehabilitációs járadék (együtt: kivételes nyugellátás) állapítható meg.

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás, aki előzetes letartoztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (2) bekezdésének a) - c) pontja szerinti tartós bentlakásos intézményben él, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve.

Kivételes öregségi, rokkantsági nyugellátás, rehabilitációs járadék akkor állapítható meg, ha a kérelmező rendelkezik a nyugdíj megállapításához egyébként szükséges szolgálati idő legalább felével.

Kivételes özvegyi nyugdíj, árvaellátás engedélyezhető, ha az elhunyt jogszerző az öregségi, rokkantsági nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő felével rendelkezik, és az özvegy, illetve az árva megfelel az özvegyi nyugdíjra, illetve az árvaellátásra való jogosultság feltételeinek.

A kivételes nyugellátás engedélyezett összege nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének a másfélszeresét, de nem lehet kevesebb annak ötven százalékánál. Kivételes nyugellátás megállapítása meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltételekhez kötötten is engedélyezhető. Az engedélyezett összeg megállapításánál figyelemmel kell lenni a hiányzó szolgálati idő tartamára. A kivételes nyugellátás összegét a magán-nyugdíjpénztári tagságra tekintet nélkül kell megállapítani.

A kivételes nyugellátást minden szempontból úgy kell tekinteni, mintha az - a jogosultsági feltételek megléte esetén - jogszerűen megilletné az ellátásban részesülőt. Az ellátásban részesülőt a nyugdíjasoknak járó minden juttatás megilleti (pl.: utazási igazolvány, jogszabály alapján megállapított évenkénti rendszeres emelés, stb.).

Rendkívül indokolt esetben kivételes rokkantsági nyugdíj vagy kivételes rehabilitációs járadék akkor is megállapítható, ha a kérelmező nem rendelkezik a jogosultsághoz szükséges szolgálati idő felével sem.

Kivételes árvaellátás engedélyezhető - ha azt a rendkívüli körülmények indokolttá teszik - abban az esetben is, ha az elhunyt az előírt szolgálati idő felével sem rendelkezett, vagy az árva közép vagy felsőfokú oktatási intézmény nem nappali tagozatán folytat tanulmányokat.

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő vagy rokkant személynek illetve árvának, továbbá a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek, akinek nyugellátásának és rendszeres pénzellátásának együttes havi összege nem haladja meg a 70.000 forintot.

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, akinek a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi méltányossági nyugdíjemeléstől számított 3 év még nem telt el.

Az emelés összege nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének huszonöt százalékát, de nem lehet kevesebb annak tíz százalékánál.

Az engedélyezett kivételes nyugellátás-emelés „beépül" a nyugellátás összegébe, a nyugellátások évenkénti rendszeres emelése során a nyugellátással esik egy tekintet alá. A nyugellátás alapulvételével számított esetleges egyéb juttatásokat is az ilyen módon megnövelt összegből kell meghatározni.
 

Ki részesülhet egyszeri segélyben?

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg

  • a 70.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
  • a 80.000 forintot, ha egyedül él.

Egyszeri segély évente csak egy alkalommal állapítható meg, az összege nem lehet kevesebb 15.000 forintnál, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott tárgyévi legkisebb összegének másfélszeresét.

Hol és hogyan nyújtható be a kivételes nyugellátás, kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély iránti kérelem?

A kérelem a „KÉRELEM-ADATLAP" elnevezésű nyomtatványon (K15 számú űrlap - nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához, K16 számú űrlap - nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez, K17 számú űrlap - egyszeri segély igényléséhez) nyújtható be.

A nyomtatványokat pontosan kitöltve és aláírva nyugellátás méltányosságból történő megállapítása esetén az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósághoz, vagy a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz, ha az elhunyt jogszerző már nyugellátásban részesült, valamint a továbbtanuló árva árvaellátásának kivételes meghosszabbítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell benyújtani.

A nyugellátás méltányossági alapon történő emelése iránti kérelem az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósághoz, hozzátartozói nyugellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz, egyéb esetben a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz; az egyszeri segély iránti kérelem az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósághoz, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz nyújtható be.Kapcsolódó hír:
Újabb hírek:
Korábbi hírek:

 
Proudly brought to you by Sex Toys 365